یونیت هیترThis is a featured page

یونیت هیتر
یونیت هیتر یا واحد گرم کننده دستگاهی است که ار آن برای گرم کردن فضاهای بزرگ نظیر سالنهای سرپوشیده ، سالن های کارخانجات و ... استفاده می شود.
یونیت هیتر از قسمتهای زیر تشکیل شده است : 1- کویل با لوله های پره دار که در داخل آن آب گرم ، داغ و یا بخار به عنوان حامل انرژی حرارتی جریان دارد بر حسب نوع یونیت هیتر ممکن است کویل صاف ، مکعبی شکل ،گرد و یا دایره ای شکل باشد . 2- پروانه و یا فن که وسیله عبور دادن هوا از کویل و به جریان انداختن هوا در داخل فضای گرم شونده را بر عهده دارد .این فن بر حسب ظرفیت و فشار هوادهی ممکن است از نوع ملخی و یا سانتریفوژ باشد . 3- پره های جهت دهنده هوا که بوسیله آنها می توان هوای خروجی از یونیت هیتر را به قسمتهای مختلف محل گرم شونده هدایت کرد 4- کابینت و یا محفظه که پروانه و کویل در داخل آن و پره های جهت دهنده هوا بروی آن نصب شده است .
انواع یونیت هیتر:
یونیت هیترها از لحاظ مختلفی تقسیم بندی می شوند که به صورت زیر می باشند : 1- از لحاظ واسطه و انرژی حرارتی : در این طبقه بندی یونیت هیترها به انواع آبی ، بخار و برقی تقسیم بندی می شوند . 2- از لحاظ نوع پروانه : در این طبقه بندی یونیت هیترها به انواع فن ملخی و سانتریفوژ تقسیم بندی می شوند 3- از لحاظ ترتیب قرار گرفتن قطعات : در این روش یونیت هیترها به نوع مکنده (که به وسیله پروانه از روی کویل مکیده می شود) و نوع دمنده (که در آن هوا بوسیله فن به روی کویل دمیده می شود) تقسیم بندی می شود 4- از نظر محل نصب : در این طبقه بندی یونیت هیترها به انواع سقفی آویزی و زمینی دسته بندی می شوند در نوع سقفی آویزی جریان هوا می تواند افقی و یا عمودی باشد و در نوع زمینی دستگاه بروی زمین نصب می شود و هوا
بوسیله هدایت کننده هایی به سمت و محل مورد نظر هدایت می شود
یونیت هیتر زمینی
کاربرد یونیت هیتر: یونیت هیترها برای موارد زیر به کار می روند : 1- داشتن قدرت حرارتی زیاد 2- جاگیری کمتر مخصوصا در مدلهای دیواری و سقفی 3- توزیع بهتر هوای گرم 4- سرعت زیاد در گرم کردن فضا قدرت حرارتی استاندارد: مقدار حرارتی که یک یونیت هیتردر مدت زمان 1 ساعت در فشار هوای 1 اتمسفر با درجه حرارت ورودی 200 درجه فارنهایت و افت درجه حرارت 20 درجه فارنهایت و درجه حرارت هوای ورودی به کویل 60 درجه فارنهایت به محیط منتقل می کند اگر بدون کانال باشد قدرت حرارتی استاندارد نامیده می شود .
انتخاب یونیت هیتر :
کارخانه های سازنده یونیت هیترتولیدت خود را در شرایط استاندارد و یا در شرایط دیگری که مشخص می کنند در جداولی برای مدلهای مختلف ارائه می دهند که با استفاده از جدول و فاکتورهای مهم زیر می توان تعداد و مدل مورد نظر را تعیین کرد : 1- سیال حامل انرژی 2- نوع یونیت هیتر مناسب 3- محل قرار گیری یونیت هیتر 4- سطح مجاز سروصدا 5- ظرفیت حرارتی 6- نیاز به انجام تصفیه مکانیکی


hvaciran
hvaciran
Latest page update: made by hvaciran , Jan 16 2008, 8:28 PM EST (about this update About This Update hvaciran Edited by hvaciran

2 words added
5 words deleted

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.